Met dit document wil de school informatie geven over de verwerkingen die uitgevoerd worden met de persoonsgegevens van de leerlingen. Wij verbinden ons ertoe om de nodige beleidsmaatregelen te treffen.

Contactgegevens school:
GIBO Heide
Bredabaan 1093, 2930 Brasschaat
03/663.10.23

Het schoolbestuur van Brasschaat is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.
Voor de school is er een aanspreekpunt informatieveiligheid: privacy@brasschaat.be. De Data Protection Officer van het gemeentebestuur geeft advies en ondersteuning aan de school.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

GIBO Heide verwerkt uw persoonsgegevens voor het inschrijven van leerlingen, het begeleiden van leerlingen en het opvolgen van leerlingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de leerlinggegevens die wij verwerken:

Identificatiegegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Roepnaam
 • Pasfoto
 • Rijksregisternummer
 • Gezinssamenstelling
 • • Voorrang- en indicatorfactoren

Persoonlijk kenmerken:

 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Geslacht

Privé contactgegevens:

 • Telefoonnummer(s)
 • Adresgegevens
 • E-mailadres(sen)

Evaluatiegegevens:

 • Rapporten (en rapportcommentaren)
 • Puntenboeken
 • Remediëringsgegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Lichamelijk, psychisch en risicogedrag (met het oog op begeleiding)
 • Opleiding en vorming
 • Info van vorige scholen, gevolgd onderwijs, deliberatiebeslissingen, deliberatiemotivaties en -verslagen
 • Aanwezigheid en discipline

Afbeeldingen:

gebruikt voor:doeleinden:
in de schoolbrochureInformeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school en de onderwijs mogelijkheden.
Voor PR-doeleinden van de school.
het openbare deel van de schoolwebsiteInformeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school, de onderwijs mogelijkheden en diverse schoolactiveiten, zoals schooluitstappen, bijzondere klasactiviteiten, schoolfeesten, etc.
de (digitale) nieuwsbriefInformeren van ouders en leerlingen over de activiteiten en ontwikkelingen in de school.
sociale media accounts van de school (Facebook)Verspreiden van informatiie over activiteiten (zoals uitstappen, schoolfeesten, etc.) en ontwikkelingen op school.
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven onderwijs op de school.

Hieronder vindt u een overzicht van de oudergegevens die wij verwerken:

Identificatiegegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Roepnaam
 • Gezinssamenstelling

Persoonlijk kenmerken:

 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Geslacht

Privé contactgegevens:

 • Telefoonnummer(s)
 • Adresgegevens
 • E-mailadres(sen)
 • Financiële bijzonderheden
 • Rekeningnummer(s)
 • Schoolonkosten
 • Betalingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GIBO Heide verwerkt de persoonsgegevens zoals de leerling ingeschreven is op de school of zolang het nodig is om de leerling te begeleiden. De wetgeving bepaalt hoe lang we de persoonsgegevens moeten bewaren.
Als het nodig is om de persoonsgegevens van de leerling langer te bewaren, dan zal de school de ouders/voogd hiervoor de expliciete toestemming vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

GIBO Heide deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het schoolbestuur van Brasschaat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt GIBO Heide uw persoonsgegevens aan andere derden:

 • De scholengemeenschap StaKaBra ontvangt uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheid om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren.
 • Het CLB is bevoegd om bepaalde gegevens op te vragen om hun taak uit te voeren, indien de leerling begeleid wordt.
 • Iedereen die deel uit maakt van het multidisciplinair team kan bepaalde gegevens opvragen om het begeleiden van de leerling.
 • De onderwijsverificateur kan toegang krijgen tot administratieve gegevevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, etc. in het kader van zijn/haar wettelijk bepaalde taak.
 • De onderwijsinspecteur kan toegang vragen tot bepaalde leerlinggegevens in het kader van zijn/haar wettelijk bepaalde taak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als ouder/voogd van een leerling kan u beroep doen op volgende rechten:

 • recht op informatie: Dit recht kan ingeroepen worden als u wil weten welke gegevens de school van uw kind en van u als ouder verwerkt, wie toegang heeft tot deze gegevens, waarom de school deze gegevens nodig heeft en hoe lang de school de gegevens bewaart.
 • recht op inzage: U mag de gegevens die de school heeft van uw kind inkijken aan de hand van een kopie, mits bepaalde voorwaarden.
 • recht op verbetering: U kan vragen om foutieve gegevens te verbeteren of om aanvullingen toe te voegen.
 • recht op beperking van de verwerking: Wanneer u niet wil dat de school bepaalde gegevens verwerkt, kan u vragen om de verwerking te stoppen.
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: Wanneer u bepaalde gegevens wil overdragen naar een andere school, kan de school in de mate van het mogelijke hier voor zorgen
 • recht van bezwaar: Wanneer u niet akkoord bent met de grondslag van de verwerking van de gegevens van uw kind, kan u hier bezwaar voor indienen.
 • recht om vergeten te worden: Wanneer u de toestemming die u voordien gaf wenst in te trekken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GIBO Heide en het schoolbestuur van Brasschaat nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe de school om gaat met de privacy van uw kind? Contacteer dan de directeur van GIBO Heide (directie@giboheide.be) of de Data Protection Officer (privacy@brasschaat.be).

Wenst u een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit? Dan vindt u verdere informatie via volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen